Rejestracja dla słuchacza studiów podylomowychKlauzula informacyjna
W związku z przetwarzaniem przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: iod@kpsw.edu.pl;
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o naukę a nadto do celów marketingu własnego KPSW, co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania;
  • Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane w celu i granicach wyrażonej zgody;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zaufani partnerzy KPSW, którym Administrator powierza dane osobowe w celu świadczenia usług w zakresie ochrony, a także celach doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
  • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ww. rozporządzenia podanie danych osobowych jest obowiązkowe dla procesu rekrutacji oraz toku studiów, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.